اساسنامــه انجمـن علمی    فایل PDF  
آیین نامه تشکیل و صدور تاسیس انجمنهای علمی و ادبی و هنری    فایل PDF
درخواست تاسیس انجمن علمی    فایل PDF     فایل word
آئین‌نامه انتخابات انجمن‌های علمی گروه پزشکی   فایل PDF
نمونه خام به ‌منظور تدوین رزومه جهت نامزدهای انتخابات انجمن‌های علمی    فایل Word
نمونه خام به منظور ارائه برنامه جهت نامزدهای انتخابات انجمن‌های علمی     فایل Word
آئین‌نامه تشکیل و اداره جلسه‌های هیئت ‌مدیره     فایل PDF
آیین‌نامه تشکیل و اداره شاخه‌های منطقه‌ای انجمن‌های علمی پزشکی    فایل PDF
آیین‌نامه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی انجمن‌های علمی پزشکی    فایل PDF
آیین‌نامه رتبه‌بندی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی ازنظر همکاری با انجمن    فایل PDF
آیین نامه پرداختها، پاداشها و برون سپاری خدمات انجمن علمی پزشکی
آیین نامه تخصیص غرفه های نمایشگاهی و فرصتهای تبلیغاتی همایشهای انجمن علمی پزشکی   فایل PDF
آئین نامه تشکیل و اداره کمیته دانشجویی/ دستیاری    فایل PDF