نام و نام خانوادگی

مسئولیت در دبیرخانه

آقای رضا موقری

مشاور و کارشناس ارشد امور مربوط به دبیرخانه و انجمن ها- تاسیس انجمن ها- رسیدگی به شکایات

خانم محبوبه خرسند

ثبت شرکت ها- تشکیل مجامع و برگزاری انتخابات الکترونیک- مشاور امور مربوط به انجمن ها

خانم پگاه فضیلت

مکاتبات انجمن ها-پشتیبانی سایت دبیرخانه- پروژه نصر- مشاور مدیران انجمن ها- مشاور و راهنما سامانه انتخابات الکترونیک

آقای محسن محبی

روابط عمومی- امور حراست - کمیته معین

آقای دکترمهدی میرزایی

ارزیابی و اعتبار بخشی انجمن ها-نیروی انسانی

آقای علیرضا لشکری

امور مربوط به سامانه های الکترونیک- کمیته اخلاق حرفه ای

خانم محمدزاده

 پروژه نصر

خانم زهرا بهنیا

بازنگری اساسنامه ها