دوره اول
نام دبیر: دکتر محمد تقی قضاوی

سال فعالیت: 1370 تا 1372 (دو سال)

رشته تحصیلی: جراح و متخصص ارتوپدی

استاد دانشگاه علوم پزشکي ایران

 
     
 

دوره ذوم
نام دبیر: دکتر حسین فراهینی

سال فعالیت: 1372 تا 1375 (سه سال)

رشته تحصیلی: جراح و متخصص ارتوپدی

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

   
     
 

دوره سوم
نام دبیر: دکتر بهرام عین الهی

سال فعالیت: 1375 تا 1378 (سه سال)

رشته تحصیلی: جراح و متخصص بیماری های چشم

استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

   
     
 

دوره چهارم
نام دبیر: دکتر علیرضا استقامتی

سال فعالیت: 1378 تا 1381 (سه سال)

رشته تحصیلی: فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران
   
     
 

دوره پنجم
نام دبیر: دکتر احمد خالق نژاد طبری

سال فعالیت: 1381 تا 1385 (چهار سال)

رشته تحصیلی: فوق تخصص جراحی اطفال

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   
     
 

دوره ششم
نام دبیر: دکتر احمد عامری

سال فعالیت: 1385 تا 1386  (یک سال)

رشته تحصیلی: دکترای بهداشت محیط

استاد دانشگاه علوم پزشكي ايران

   
     
 

دوره هفتم
نام دبیر: دکتر نادر ممتازمنش

سال فعالیت: سال 1386 تا 1392 (شش سال)

رشته تحصیلی: فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال

استاد دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی

   
     
 

دوره هشتم
نام دبیر: دکتر علیرضا استقامتی

سال فعالیت: 1392 تا 1396 (چهار سال)

رشته تحصیلی: فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

   
     

دوره نهم
نام دبیر: دکتر سیدجلیل حسینی

سال فعالیت: 1396 تا کنون

رشته تحصیلی: متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار، فلوشیب اورولوژی ترمیمی

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی