یک صد و نود و ششمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:99/11/26

ساعت 10:30 الی 12:30

یک صد و نود و پنجمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:99/10/21

ساعت 10:00 الی 12:00

 

یک صد و نود و چهارمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:99/10/10

ساعت 10:00 الی 12:00

یک صد و نود و سومین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:99/08/25

ساعت 10:00 الی 12:00

یک صد و نود و دومین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:99/06/23

ساعت 10:00 الی 12:00

یک صد و نود و یکمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:99/04/29

ساعت 10:00 الی 12:00

یک صد و نودمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:99/02/14

ساعت 10:00 الی 12:00

یک صد و هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:98/09/17

یک صد و هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:98/06/24

ساعت 10:00 الی 12:00

یک صد و هشتاد و پنجمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:98/05/27

ساعت 10:00 الی 12:00

یک صد و هشتاد و سومین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:98/02/29

ساعت 8:30 الی 10:30

یک صد و هشتاد و دومین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:98/02/17

ساعت 11 الی 13

یک صد و هشتاد و یکمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/11/28

ساعت 10 الی 12

یک صد و هشتادمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/10/23

ساعت 10 الی 12:00

 یک صد و هفتاد و نهمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/9/25

ساعت 10 الی 12:00

یک صد و هفتاد و هشتمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/8/27

ساعت 10 الی 12:00

یک صد و هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/7/15

ساعت 13 الی 15:00

یک صد و هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/6/4

ساعت 13 الی 14:30

  یک صد و هفتاد و پنجمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/4/24

ساعت 12 الی 14

یک صد و هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/4/7

ساعت 14 الی 17

یک صد و هفتاد و سومین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/3/20

ساعت 8 الی 10 صبح

  یک صد و هفتاد و دومین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/2/16

ساعت 8 الی 10 صبح

 یک صد و هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:96/12/20

ساعت 8 الی 10 صبح

 یک صد و هفتادومین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:96/9/26

ساعت 8 الی 10 صبح

  یک صد و شصت و نهمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:96/3/23

ساعت 8 الی 10 صبح