سمت

 

دکتر علی اکبر حق دوست

رییس کمیسیون

و معاون آموزشی و  عضو هیات علمی دانشگاه علوم  پزشکی کرمان

 

 

دکتر سیدجلیل حسینی

دبیر کمیسیون و  عضو هیات علمی دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی

 

 

دکتر علی تاجرنیا

عضو کمیسیون و  نماينده سازمان نظام پزشكي

 

 

دکتر نادر ممتازمنش

عضو کمیسیون و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 

 

دکتر سید علی حسینی

عضو کمیسیون وعضو  هیات علمی   دانشگاه علوم  بهزیستی   و  توانبخشی

 

 

دکتر غلامرضا اصغری

عضو کمیسیون و   دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی

 

 

دکتر شهریار نفیسی

عضو کمیسیون و عضو  هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 

 

دکتر علی جعفریان

عضو کمیسیون و  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

دکتر جواد افشاري

سرپرست دفتر امور حقوقي