دبيرخانه كميسيون انجمن‌هاي علمي گروه پزشكي
يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧ -
صفحه اصلی > دبيرخانه كميسيون انجمن‌هاي علمي > انتخابات > تاريخچه انتخابات برگزار شده 
تاريخچه انتخابات برگزار شده

نام انجمن: انجمن علمی پدیده شناسی سلامت  ایران

تاريخ برگزاري:1397/06/26

تعداد اعضا : 32 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  20 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: -

نام انجمن: انجمن علمی اعصاب کودکان ایران

تاريخ برگزاري:1397/06/22

تعداد اعضا : 70 نفر

تعداد حاضرین:  51 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  51 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمی سرطان های زنان ایران

تاريخ برگزاري:1397/06/15

تعداد اعضا : 176 نفر

تعداد حاضرین: 105 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  105 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمی جراحان مفصل ران ایران

تاريخ برگزاري:1397/06/15

تعداد اعضا : 72 نفر

تعداد حاضرین: 42 نفر

تعداد آرای اخذ شده:42 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

انجمن علمي انجمن علمی میکروبشناسی ایران

تاريخ برگزاري:1397/06/14

تعداد اعضا : 200 نفر

تعداد حاضرین: 111 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  111 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: -

انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی

تاريخ برگزاري: 1397/05/25

تعداد اعضا :   60 نفر

تعداد حاضرین: 46نفر

تعداد آرای اخذ شده:  46رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: -

نام انجمن: انجمن علمي انجمن علمی بهداشت محیط ایران

تاريخ برگزاري:1397/04/30

تعداد اعضا : 349 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  55 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمی دندانپزشکی کودکان ایران

تاريخ برگزاري: 1397/04/28

تعداد اعضا : 148نفر

تعداد آرای اخذ شده:  36رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

انجمن علمي انجمن علمی سوختگی ایران

تاريخ برگزاري:1397/04/28

تعداد اعضا : 33 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  22 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران

تاريخ برگزاري:1397/04/27

تعداد اعضا : کلیه روساء ونمایندگان تام الاختیار انجمن های عضو

تعداد آرای اخذ شده:  کلیه روساء ونمایندگان تام الاختیار انجمن های عضو

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمی ایمونولوژی وآلرژی ایران

تاريخ برگزاري:1397/04/22

تعداد اعضا : 146 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  112 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمي متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

تاريخ برگزاري: 97/03/03

محل برگزاري: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه ایران

تعداد شرکت کنندگان: 80 نفر

تعداد شرکت کنندگان: 75 نفر

تعداد آرای اخذ شده: 75 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: جامعه پزشکان متخصص داخلی ايران

تاريخ برگزاري: 1397/02/25

محل برگزاري: سامانه الکترونیک انتخابات

تعداد کل متخصصین در کشور:  4,957 نفر

تعداد شرکت کنندگان: 455 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  230 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمي پیوند اعضاء ايران

تاريخ برگزاري:1397/02/22

محل برگزاري: سامانه الکترونیک انتخابات

تعداد اعضا : 332نفر

تعداد آرای اخذ شده:  171رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: جامعه جراحان ایران

تاريخ برگزاري:1397/02/17

محل برگزاري: سالن همایش های رازی

تعداد شرکت کنندگان: 476 نفر

تعداد آرای اخذ شده: 476 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمي جراحان اطفال ايران

تاريخ برگزاري:1397/02/15

محل برگزاري: کنگره سالیانه جامعه جراحان مرکز همایش های رازی

تعداد شرکت کنندگان: 87 نفر

تعداد شرکت کنندگان: 55 نفر- 21 وکالتنامه

تعداد آرای اخذ شده: 55 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمي بیماری های مغز و اعصاب ايران

تاريخ برگزاري:1397/02/13

محل برگزاري: سالن همایش های هتل المپیک

تعداد کل متخصصین در کشور: 965 نفر

تعداد اعضا شرکت کننده : 420 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  328 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمي نانو فناوري پزشكي ایران

تاريخ برگزاري:1397/02/13

تعداد شرکت کنندگان: 126 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  121 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمي آموزش پزشكي ایران

تاريخ برگزاري:1397/02/11

تعداد شرکت کنندگان: 50 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  45 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: -

نام انجمن: انجمن علمي جنین شناسی وبیولوژی تولید مثل ايران

تاريخ برگزاري:1397/02/07

محل برگزاري: سامانه الکترونیک انتخابات

تعداد اعضا : 271 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  142 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 نام انجمن: انجمن علمي پروستودنتیست های ايران

تاریخ برگزاری انتخابات: 97/01/30

تعداد شرکت کنندگان: 62 نفر

 تعداد آرا: 62 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمي ژنتیک پزشکی ایران

تاريخ برگزاري: 97/01/26

محل برگزاري: تالار شهید کابلی بیمارستان امام خمینی(ره)

تعداد اعضا: 113 نفر

تعداد شرکت کنندگان: 110 نفر

تعداد آرای اخذ شده: 109 رای

تعداد آرای باطله شده: 1 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات:  تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمي روانشناسی نظامی ايران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/12/17

تعداد شرکت کنندگان: 94 نفر-  38 نفر وکالتنامه

 تعداد آرا: 132نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 نام انجمن: انجمن علمي مامایی ايران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/12/17

تعداد شرکت کنندگان:30 نفر

تعداد آرا: 30 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 نام انجمن: انجمن علمي سامانه هاي نوين دارورسانی ايران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/12/12

تعداد شرکت کنندگان:30 نفر

 تعداد آرا: 30 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 نام انجمن: انجمن علمي هيپنوتيزم باليني ايران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/12/11

تعداد شرکت کنندگان: 57 نفر- 25 نفر وکالت

تعداد آرا: 76 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمي متخصصين زنان و مامايي ايران

تعداد کل متخصصین در کشور: 4591 نفر

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/12/10

تعداد شرکت کنندگان: 238 نفر

 تعداد آرا: 238 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 نام انجمن: انجمن علمي قارچ شناسی ايران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/12/05

تعداد شرکت کنندگان: 124نفر

 تعداد آرا: 81 نفر

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: -

نام انجمن: انجمن علمي ارتودنتيست هاي ايران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/11/27

تعداد شرکت کنندگان: 61 نفر

 تعداد آرا: 61 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمي روان درمانی ايران(ترمیم هیات مدیره)

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/11/27

تعداد شرکت کنندگان: 59 نفر

 تعداد آرا: 57 نفر

نحوه برگزاری:  حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 نام انجمن: انجمن علمی بیماری های دهان و تشخیصی ایران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/11/27

تعداد شرکت کنندگان: 122 نفر

تعداد آرا: 122 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 نام انجمن: انجمن علمي فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران

تاریخ برگزاری انتخابات:  96/11/27

تعداد شرکت کنندگان:136 نفر

تعداد آرا: 136 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 نام انجمن: انجمن علمي بيماريهاي عفوني وگرمسيري ايران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/11/25

تعداد کل متخصیصین در کشور: 867 نفر

تعداد اعضاء: 63 نفر

 نعداد آرا: 54 نفر

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: -

نام انجمن: انجمن علمی کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس ایران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/11/25

تعداد شرکت کنندگان:56 نفر

 تعداد آرا: 56 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: عدم تصویب انتخابات الکترونیک - مصوبات مجمع فوق العاده انجمن در کمیسیون انجمن ها در دست بررسی می باشد.

نام انجمن: انجمن علمی طب سنتی ایران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/11/19

تعداد شرکت کنندگان:147 نفر

تعداد آرا: 147 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 نام انجمن: انجمن علمی گوارش و کبد ایران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/11/01

تعداد اعضاء: 296 نفر

نعداد آرا: 240 نفر

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات:-

نام انجمن: انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران

 تاریخ برگزاری انتخابات: 96/09/23

تعداد اعضاء: 74 نفر

تعداد آرا: 60 نفر

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 نام انجمن: انجمن علمي ارتز و پروتز ايران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/06/30

تعداد شرکت کنندگان: 95  نفر

 تعداد آرا:  75 نفر

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: -

نام انجمن: انجمن علمی پزشکی مولکولی ایران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/04/19

 تعداد شرکت کنندگان:54 نفر

 تعداد آرا: 54 نفر

نحوه برگزاری:حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 

 

بازديد اين صفحه : 383
بازديد امروز : 12
کل بازديد سایت : 20734
بازديدکنندگان آنلاین : 11
زمان بارگزاری : 0.7488 ثانیه